Huyệt vị

Bảng Tra huyệt vị theo đường kinh

Đừng quên chia sẻ nếu bài viết hữu ích:

Bảng Tra huyệt vị theo đường kinh

Sau đây là bảng tra huyệt vị theo đường kinh của chúng tôi. Nếu không tìm thấy huyệt vị cần tìm bạn tìm tại ô tìm kiếm . Nếu vẫn không tìm được hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sớm cập nhật. Cám ơn bạn, chúc bạn sẽ tìm được huyệt vị cần tìm.

Kinh thủ thái âm phế
Thiếu Thương Huyệt
Ngư Tế Huyệt
Thái Uyên Huyệt
Kinh Cừ Huyệt
Liệt Khuyết Huyệt
Khổng Tối Huyệt
Xích Trạch Huyệt
Hiệp Bạch Huyệt
Thiên Phủ Huyệt
Vân môn Huyệt
Trung Phủ Huyệt

Kinh túc thái âm tỳ

Huyệt Đại Bao
Huyệt Chu Vinh
Huyệt Hung Hương
Huyệt Thiên Khê
Huyệt Thực Đậu
Huyệt Phúc Ai
Huyệt Phúc Kết
Huyệt Phủ Xá
Huyệt Xung Môn
Huyệt Cơ Môn
Huyệt Huyết Hải
Âm Lăng Tuyền
Huyệt Lậu Cốc
Tam Âm Giao
Huyệt Thương Khâu
Huyệt Công Tôn
Huyệt Thái Bạch
Huyệt Đại Đô

Kinh túc thiếu âm tâm

Huyệt Thiếu Hải
Huyệt Thanh Linh
Huyệt Cực Tuyền
Huyệt Thiếu Xung
Huyệt Thiếu Phủ
Huyệt Thần Môn
Huyệt Âm Khích
Huyệt Thông Lý
Huyệt Linh Đạo

Túc thiếu âm thận kinh

Huyệt Du Phủ
Huyệt Quắc Trung
Huyệt Thần Tàng
Huyệt Linh Khư
Huyệt Thần Phong
Huyệt Bộ Lang
Huyệt U Môn
Huyệt Thông Cốc
Huyệt Âm Đô
Huyệt Thạch Quan
Huyệt Thương Khúc
Huyệt Hoang Du
Huyệt Trung Chú
Huyệt Tứ mãn
Huyệt Khí Huyệt
Huyệt Đại Hách
Huyệt Hoành Cốt
Huyệt Âm Cốc
Huyệt Trúc Tân
Huyệt Giao Tín
Huyệt Phục Lưu
Huyệt Chiếu Hải
Huyệt Thủy Tuyền
Huyệt Đại Chung
Huyệt Thái Khê
Huyệt Nhiên Cốc
Huyệt Dũng Tuyền

Thủ quyết âm tâm bào

Huyệt Đại Lăng
Huyệt Nội Quan
Huyệt Gian Sử
Huyệt Khích Môn
Huyệt Khúc Trạch
Huyệt Thiên Tuyền
Huyệt Thiên Trì
Huyệt Trung Xung
Huyệt Lao Cung

Túc quyết âm can kinh

Huyệt Kỳ Môn
Huyệt Chương Môn
Huyệt Cấp Mạch
Huyệt Âm Liêm
Huyệt Ngũ Lý
Huyệt Âm Bao
Huyệt Khúc Tuyền
Huyệt Tất Quan
Huyệt Trung Đô
Huyệt Lãi câu
Huyệt Trung Phong
Huyệt Thái Xung
Huyệt Hành Gian
Huyệt Đại Đôn

Thủ dương minh đại trường kinh

Huyệt Nghinh Hương
Huyệt Hòa Liêu
Huyệt Phù Đột
Huyệt Thiên Đỉnh
Huyệt Cự Cốt
Huyệt Kiên Ngung
Huyệt Tý Nhu
Huyệt Trửu Liêu
Huyệt Khúc Trì
Huyệt Thủ Tam Lý
Huyệt Thượng Liêm
Huyệt Hạ Liêm
Huyệt Ôn Lưu
Huyệt Thiên Lịch
Huyệt Dương Khê
Huyệt Hợp Cốc
Huyệt Tam Gian
Huyệt Nhị Gian
Huyệt Thương Dương

Kinh túc dương minh vị

Huyệt Hoạt Nhục Môn Huyệt Đại Nghinh
Huyệt Thái Ất Huyệt Địa Thương
Huyệt Quan Môn Huyệt Cự Liêu
Huyệt Lương Môn Huyệt Tứ Bạch
Huyệt Thừa Mãn Huyệt Thừa Khấp
Huyệt Bất Dung Huyệt Lệ Đoài
Huyệt Nhũ Căn Huyệt Nội Đình
Huyệt Nhũ Trung Huyệt Hãm Cốc
Huyệt Ưng Song Huyệt Xung Dương
Huyệt Ốc Ế Huyệt Giải Khê
Huyệt Khố Phòng Huyệt Phong Long
Huyệt Khí Hộ Huyệt Hạ Cự Hư
Huyệt Khuyết Bồn Huyệt Điều Khẩu
Huyệt Khí Xá Huyệt Thượng Cự Hư
Huyệt Thủy Đột Huyệt Túc Tam Lý
Huyệt Nhân Nghênh Huyệt Độc Tỵ
Huyệt Đầu Duy Huyệt Âm Thị
Huyệt Hạ Quan Huyệt Phục Thố ( phục thỏ)
Huyệt Giáp Xa Huyệt Bể Quan
Huyệt Thủy Đạo Huyệt Khí Xung
Huyệt Đại Cự Huyệt Quy Lai
Huyệt Ngoại Lăng
Huyệt Thiên Xu

 

Thủ thái dương tiểu trường kinh

Huyệt Thiếu Trạch

Huyệt Thính Cung
Huyệt Quyền Liêu
Huyệt Thiên Dung
Huyệt Thiên Song
Huyệt Kiên Trung Du
Huyệt Kiên Ngoại Du
Huyệt Khúc Viên
Huyệt Bỉnh Phong
Huyệt Thiên Tông
Huyệt Nhu Du
Huyệt Kiên trinh
Huyệt Tiểu Hải
Huyệt Chi Chính
Huyệt Dưỡng Lão
Huyệt Dương Cốc
Huyệt Uyển Cốt
Huyệt Hậu Khê
Huyệt Tiền Cốc

Túc thái dương bàng quang kinh

Huyệt Thiên Dung Huyệt Tam Tiêu Du
Huyệt Thiên Song Huyệt Du
Huyệt Kiên Trung Du Huyệt Tỳ Du
Huyệt Kiên Ngoại Du Huyệt Đởm Du
Huyệt Khúc Viên Huyệt Can Du
Huyệt Bỉnh Phong Huyệt Cách Du
Huyệt Thiên Tông Huyệt Đốc Du
Huyệt Nhu Du Huyệt Tâm Du
Huyệt Kiên trinh Huyệt Quyết Âm Du
Huyệt Tiểu Hải Huyệt Phế Du
Huyệt Chi Chính Huyệt Phong Môn
Huyệt Dưỡng Lão Huyệt Đại Trữ
Huyệt Dương Cốc Huyệt Thiên Trụ
Huyệt Uyển Cốt Huyệt Ngọc Chẩm
Huyệt Hậu Khê Huyệt Lạc Khước
Huyệt Tiền Cốc Huyệt Thông Thiên
Huyệt Thân Mạch Huyệt Thừa Quang
Huyệt Bộc Tham Huyệt Ngũ Xứ
Huyệt Côn Lôn Huyệt Khúc Sai
Huyệt Phụ Dương Huyệt Mi Xung
Huyệt Phi Dương Huyệt Toản Trúc
Huyệt Thừa Sơn Huyệt Tình Minh
Huyệt Thừa Cân Huyệt Thân Mạch
Huyệt Hợp Dương Huyệt Bộc Tham
Huyệt Trật Biên Huyệt Côn Lôn
Huyệt Bào Hoang Huyệt Phụ Dương
Huyệt Chí Thất Huyệt Phi Dương
Huyệt Hoang Môn Huyệt Thừa Sơn
Huyệt Thương Huyệt Thừa Cân
Huyệt Ý Xá Huyệt Hợp Dương
Huyệt Dương Cương Huyệt Trật Biên
Huyệt Hồn Môn Huyệt Bào Hoang
Huyệt Cách Quan Huyệt Chí Thất
Huyệt Y Hy Huyệt Hoang Môn
Huyệt Thần Đường Huyệt Thương
Huyệt Cao Hoang Huyệt Ý Xá
Huyệt Phách Hộ Huyệt Dương Cương
Huyệt Phụ Phân Huyệt Hồn Môn
Huyệt Uỷ Trung Huyệt Cách Quan
Huyệt Ủy Dương Huyệt Y Hy
Huyệt Phù Khích Huyệt Thần Đường
Huyệt Ân Môn Huyệt Cao Hoang
Huyệt Thừa Phù Huyệt Phách Hộ
Huyệt Hội Dương Huyệt Phụ Phân
Huyệt Hạ Liêu Huyệt Uỷ Trung
Huyệt Trung Liêu Huyệt Ủy Dương
Huyệt Thứ Liêu Huyệt Phù Khích
Huyệt Thượng Liêu Huyệt Ân Môn
Huyệt Bạch Hoàn Du Huyệt Thừa Phù
Huyệt Trung Lữ Du Huyệt Hội Dương
Huyệt Bàng Quang Du Huyệt Hạ Liêu
Huyệt Tiểu Trường Du Huyệt Trung Liêu
Huyệt Quan Nguyên Du Huyệt Thứ Liêu
Huyệt Đại Trường Du Huyệt Thượng Liêu
Huyệt Khí Hải Du Huyệt Bạch Hoàn Du
Huyệt Thận Du Huyệt Trung Lữ Du
Huyệt Chí Âm Huyệt Bàng Quang Du
Huyệt Thông Cốc Huyệt Tiểu Trường Du
Huyệt Thúc Cốt Huyệt Quan Nguyên Du
Huyệt Kinh Cốt Huyệt Đại Trường Du
Huyệt Kim Môn Huyệt Khí Hải Du
Huyệt Quyết Âm Du Huyệt Thận Du
Huyệt Phế Du Huyệt Tam Tiêu Du
Huyệt Phong Môn Huyệt Du
Huyệt Đại Trữ Huyệt Tỳ Du
Huyệt Thiên Trụ Huyệt Đởm Du
Huyệt Ngọc Chẩm Huyệt Can Du
Huyệt Lạc Khước Huyệt Cách Du
Huyệt Thông Thiên Huyệt Đốc Du
Huyệt Thừa Quang Huyệt Tâm Du
Huyệt Ngũ Xứ Huyệt Tình Minh
Huyệt Khúc Sai Huyệt Thính Cung
Huyệt Mi Xung Huyệt Quyền Liêu
Huyệt Toản Trúc

 

Thủ thiếu dương tam tiêu kinh

Huyệt Ty Trúc Không
Huyệt Hòa Liêu
Huyệt Nhĩ Môn
Huyệt Giác Tôn
Huyệt Lư Tức
Huyệt Khế Mạch
Huyệt Ế Phong
Huyệt Thiên Dũ
Huyệt Thiên Liêu
Huyệt Kiên Liêu
Huyệt Nhu Hội
Huyệt Tiêu Lạc
Huyệt Thanh Lãnh Uyên
Huyệt Thiên Tỉnh
Huyệt Tứ Độc
Huyệt Tam Dương Lạc
Huyệt Hội Tông
Huyệt Chi Câu
Huyệt Ngoại Quan
Huyệt Dương Trì
Huyệt Trung Chử
Huyệt Dịch Môn
Huyệt Quan Xung

Túc thiếu dương đởm kinh

Huyệt Hoàn Cốt
Huyệt Đầu Khiếu Âm
Huyệt Phù Bạch
Huyệt Thiên Xung
Huyệt Suất Cốc
Huyệt Khúc Tân
Huyệt Huyền Ly
Huyệt Huyền Lư
Huyệt Hàm Yến
Huyệt Thượng Quan
Huyệt Thính Hội
Huyệt Đồng Tử Liêu
Huyệt Túc Khiếu Âm
Huyệt Hiệp Khê
Huyệt Địa Ngũ Hội
Huyệt Túc Lâm Khấp
Huyệt Khâu Khư
Huyệt Huyền Chung
Huyệt Dương Phụ
Huyệt Quang Minh
Huyệt Ngoại Khâu
Huyệt Dương Giao
Huyệt Dương Lăng Tuyền
Huyệt Dương Quan
Huyệt Trung Độc
Huyệt Phong Thị
Huyệt Hoàn Khiêu
Huyệt Cư Liêu
Huyệt Duy Đạo
Huyệt Ngũ Khu
Huyệt Đái Mạch
Huyệt Kinh Môn
Huyệt Nhật Nguyệt
Huyệt Triếp Cân
Huyệt Uyên Dịch
Huyệt Kiên Tỉnh
Huyệt Phong Trì
Huyệt Não Không
Huyệt Thừa Linh
Huyệt Chính Dinh
Huyệt Mục Song
Huyệt Đầu Lâm Khấp
Huyệt Dương Bạch
Huyệt Bản Thần

Mạch nhâm

Huyệt Thần khuyết
Huyệt Âm giao
Huyệt Khí hải
Huyệt Thạch môn
Huyệt Quan nguyên
Huyệt Trung cực
Khúc cốt
Huyệt Hội âm
Huyệt Thừa Tương
Huyệt Liêm tuyền
Huyệt Thiên đột
Huyệt Toàn cơ
Huyệt Hoa cái
Huyệt Tử cung
Huyệt Ngọc đường
Huyệt Đản trung
Huyệt Trung đình
Huyệt Cưu vĩ
Huyệt Cự khuyết
Huyệt Thượng quản
Huyệt Trung quản
Huyệt Kiến lý
Huyệt Hạ quản
Huyệt Thuỷ phân

Mạch đốc

Huyệt Chí Dương
Huyệt Cân Súc
Huyệt Trung Khu
Huyệt Tích Trung
Huyệt Huyền Khu
Huyệt Mệnh Môn
Huyệt Yêu Dương Quan
Huyệt Đoài Đoan
Huyệt Nhân trung
Huyệt tố liêu
Huyệt Thần Đình
Huyệt Yêu du
Huyệt Hậu đỉnh
Huyệt Cường gian
Huyệt Não hộ
Huyệt Á Môn
Huyệt Đào đạo
Huyệt Thân trụ
Huyệt Thần đạo
Huyệt Linh đài
Huyệt Thượng tinh
Huyệt Tín hội
Huyệt Đại Chùy
Huyệt Phong Phủ

 

Hỏi đáp - bình luận