Trang chủHuyệt vịBảng Tra huyệt vị theo đường kinh

Bảng Tra huyệt vị theo đường kinh

Bảng Tra huyệt vị theo đường kinh

Sau đây là bảng tra huyệt vị theo đường kinh của chúng tôi. Nếu không tìm thấy huyệt vị cần tìm bạn tìm tại ô tìm kiếm . Nếu vẫn không tìm được hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sớm cập nhật. Cám ơn bạn, chúc bạn sẽ tìm được huyệt vị cần tìm.

Kinh thủ thái âm phế

Thiếu Thương Huyệt

Ngư Tế Huyệt

Thái Uyên Huyệt

Kinh Cừ Huyệt

Liệt Khuyết Huyệt

Khổng Tối Huyệt

Xích Trạch Huyệt

Hiệp Bạch Huyệt

Thiên Phủ Huyệt

Vân môn Huyệt

Trung Phủ Huyệt

Kinh túc thái âm tỳ

Huyệt Đại Bao

Huyệt Chu Vinh

Huyệt Hung Hương

Huyệt Thiên Khê

Huyệt Thực Đậu

Huyệt Phúc Ai

Huyệt Phúc Kết

Huyệt Phủ Xá

Huyệt Xung Môn

Huyệt Cơ Môn

Huyệt Huyết Hải

Âm Lăng Tuyền

Huyệt Lậu Cốc

Tam Âm Giao

Huyệt Thương Khâu

Huyệt Công Tôn

Huyệt Thái Bạch

Huyệt Đại Đô

Kinh túc thiếu âm tâm

Huyệt Thiếu Hải

Huyệt Thanh Linh

Huyệt Cực Tuyền

Huyệt Thiếu Xung

Huyệt Thiếu Phủ

Huyệt Thần Môn

Huyệt Âm Khích

Huyệt Thông Lý

Huyệt Linh Đạo

Túc thiếu âm thận kinh

Huyệt Du Phủ

Huyệt Quắc Trung

Huyệt Thần Tàng

Huyệt Linh Khư

Huyệt Thần Phong

Huyệt Bộ Lang

Huyệt U Môn

Huyệt Thông Cốc

Huyệt Âm Đô

Huyệt Thạch Quan

Huyệt Thương Khúc

Huyệt Hoang Du

Huyệt Trung Chú

Huyệt Tứ mãn

Huyệt Khí Huyệt

Huyệt Đại Hách

Huyệt Hoành Cốt

Huyệt Âm Cốc

Huyệt Trúc Tân

Huyệt Giao Tín

Huyệt Phục Lưu

Huyệt Chiếu Hải

Huyệt Thủy Tuyền

Huyệt Đại Chung

Huyệt Thái Khê

Huyệt Nhiên Cốc

Huyệt Dũng Tuyền

Thủ quyết âm tâm bào

Huyệt Đại Lăng

Huyệt Nội Quan

Huyệt Gian Sử

Huyệt Khích Môn

Huyệt Khúc Trạch

Huyệt Thiên Tuyền

Huyệt Thiên Trì

Huyệt Trung Xung

Huyệt Lao Cung

Túc quyết âm can kinh

Huyệt Kỳ Môn

Huyệt Chương Môn

Huyệt Cấp Mạch

Huyệt Âm Liêm

Huyệt Ngũ Lý

Huyệt Âm Bao

Huyệt Khúc Tuyền

Huyệt Tất Quan

Huyệt Trung Đô

Huyệt Lãi câu

Huyệt Trung Phong

Huyệt Thái Xung

Huyệt Hành Gian

Huyệt Đại Đôn

Thủ dương minh đại trường kinh

Huyệt Nghinh Hương

Huyệt Hòa Liêu

Huyệt Phù Đột

Huyệt Thiên Đỉnh

Huyệt Cự Cốt

Huyệt Kiên Ngung

Huyệt Tý Nhu

Huyệt Trửu Liêu

Huyệt Khúc Trì

Huyệt Thủ Tam Lý

Huyệt Thượng Liêm

Huyệt Hạ Liêm

Huyệt Ôn Lưu

Huyệt Thiên Lịch

Huyệt Dương Khê

Huyệt Hợp Cốc

Huyệt Tam Gian

Huyệt Nhị Gian

Huyệt Thương Dương

Kinh túc dương minh vị

Huyệt Hoạt Nhục Môn

Huyệt Đại Nghinh

Huyệt Thái Ất

Huyệt Địa Thương

Huyệt Quan Môn

Huyệt Cự Liêu

Huyệt Lương Môn

Huyệt Tứ Bạch

Huyệt Thừa Mãn

Huyệt Thừa Khấp

Huyệt Bất Dung

Huyệt Lệ Đoài

Huyệt Nhũ Căn

Huyệt Nội Đình

Huyệt Nhũ Trung

Huyệt Hãm Cốc

Huyệt Ưng Song

Huyệt Xung Dương

Huyệt Ốc Ế

Huyệt Giải Khê

Huyệt Khố Phòng

Huyệt Phong Long

Huyệt Khí Hộ

Huyệt Hạ Cự Hư

Huyệt Khuyết Bồn

Huyệt Điều Khẩu

Huyệt Khí Xá

Huyệt Thượng Cự Hư

Huyệt Thủy Đột

Huyệt Túc Tam Lý

Huyệt Nhân Nghênh

Huyệt Độc Tỵ

Huyệt Đầu Duy

Huyệt Âm Thị

Huyệt Hạ Quan

Huyệt Phục Thố ( phục thỏ)

Huyệt Giáp Xa

Huyệt Bể Quan

Huyệt Thủy Đạo

Huyệt Khí Xung

Huyệt Đại Cự

Huyệt Quy Lai

Huyệt Ngoại Lăng

Huyệt Thiên Xu

 

Thủ thái dương tiểu trường kinh

Huyệt Thiếu Trạch

Huyệt Thính Cung

Huyệt Quyền Liêu

Huyệt Thiên Dung

Huyệt Thiên Song

Huyệt Kiên Trung Du

Huyệt Kiên Ngoại Du

Huyệt Khúc Viên

Huyệt Bỉnh Phong

Huyệt Thiên Tông

Huyệt Nhu Du

Huyệt Kiên trinh

Huyệt Tiểu Hải

Huyệt Chi Chính

Huyệt Dưỡng Lão

Huyệt Dương Cốc

Huyệt Uyển Cốt

Huyệt Hậu Khê

Huyệt Tiền Cốc

Túc thái dương bàng quang kinh

Huyệt Thiên Dung

Huyệt Tam Tiêu Du

Huyệt Thiên Song

Huyệt Du

Huyệt Kiên Trung Du

Huyệt Tỳ Du

Huyệt Kiên Ngoại Du

Huyệt Đởm Du

Huyệt Khúc Viên

Huyệt Can Du

Huyệt Bỉnh Phong

Huyệt Cách Du

Huyệt Thiên Tông

Huyệt Đốc Du

Huyệt Nhu Du

Huyệt Tâm Du

Huyệt Kiên trinh

Huyệt Quyết Âm Du

Huyệt Tiểu Hải

Huyệt Phế Du

Huyệt Chi Chính

Huyệt Phong Môn

Huyệt Dưỡng Lão

Huyệt Đại Trữ

Huyệt Dương Cốc

Huyệt Thiên Trụ

Huyệt Uyển Cốt

Huyệt Ngọc Chẩm

Huyệt Hậu Khê

Huyệt Lạc Khước

Huyệt Tiền Cốc

Huyệt Thông Thiên

Huyệt Thân Mạch

Huyệt Thừa Quang

Huyệt Bộc Tham

Huyệt Ngũ Xứ

Huyệt Côn Lôn

Huyệt Khúc Sai

Huyệt Phụ Dương

Huyệt Mi Xung

Huyệt Phi Dương

Huyệt Toản Trúc

Huyệt Thừa Sơn

Huyệt Tình Minh

Huyệt Thừa Cân

Huyệt Thân Mạch

Huyệt Hợp Dương

Huyệt Bộc Tham

Huyệt Trật Biên

Huyệt Côn Lôn

Huyệt Bào Hoang

Huyệt Phụ Dương

Huyệt Chí Thất

Huyệt Phi Dương

Huyệt Hoang Môn

Huyệt Thừa Sơn

Huyệt Thương

Huyệt Thừa Cân

Huyệt Ý Xá

Huyệt Hợp Dương

Huyệt Dương Cương

Huyệt Trật Biên

Huyệt Hồn Môn

Huyệt Bào Hoang

Huyệt Cách Quan

Huyệt Chí Thất

Huyệt Y Hy

Huyệt Hoang Môn

Huyệt Thần Đường

Huyệt Thương

Huyệt Cao Hoang

Huyệt Ý Xá

Huyệt Phách Hộ

Huyệt Dương Cương

Huyệt Phụ Phân

Huyệt Hồn Môn

Huyệt Uỷ Trung

Huyệt Cách Quan

Huyệt Ủy Dương

Huyệt Y Hy

Huyệt Phù Khích

Huyệt Thần Đường

Huyệt Ân Môn

Huyệt Cao Hoang

Huyệt Thừa Phù

Huyệt Phách Hộ

Huyệt Hội Dương

Huyệt Phụ Phân

Huyệt Hạ Liêu

Huyệt Uỷ Trung

Huyệt Trung Liêu

Huyệt Ủy Dương

Huyệt Thứ Liêu

Huyệt Phù Khích

Huyệt Thượng Liêu

Huyệt Ân Môn

Huyệt Bạch Hoàn Du

Huyệt Thừa Phù

Huyệt Trung Lữ Du

Huyệt Hội Dương

Huyệt Bàng Quang Du

Huyệt Hạ Liêu

Huyệt Tiểu Trường Du

Huyệt Trung Liêu

Huyệt Quan Nguyên Du

Huyệt Thứ Liêu

Huyệt Đại Trường Du

Huyệt Thượng Liêu

Huyệt Khí Hải Du

Huyệt Bạch Hoàn Du

Huyệt Thận Du

Huyệt Trung Lữ Du

Huyệt Chí Âm

Huyệt Bàng Quang Du

Huyệt Thông Cốc

Huyệt Tiểu Trường Du

Huyệt Thúc Cốt

Huyệt Quan Nguyên Du

Huyệt Kinh Cốt

Huyệt Đại Trường Du

Huyệt Kim Môn

Huyệt Khí Hải Du

Huyệt Quyết Âm Du

Huyệt Thận Du

Huyệt Phế Du

Huyệt Tam Tiêu Du

Huyệt Phong Môn

Huyệt Du

Huyệt Đại Trữ

Huyệt Tỳ Du

Huyệt Thiên Trụ

Huyệt Đởm Du

Huyệt Ngọc Chẩm

Huyệt Can Du

Huyệt Lạc Khước

Huyệt Cách Du

Huyệt Thông Thiên

Huyệt Đốc Du

Huyệt Thừa Quang

Huyệt Tâm Du

Huyệt Ngũ Xứ

Huyệt Tình Minh

Huyệt Khúc Sai

Huyệt Thính Cung

Huyệt Mi Xung

Huyệt Quyền Liêu

Huyệt Toản Trúc

 

Thủ thiếu dương tam tiêu kinh

Huyệt Ty Trúc Không

Huyệt Hòa Liêu

Huyệt Nhĩ Môn

Huyệt Giác Tôn

Huyệt Lư Tức

Huyệt Khế Mạch

Huyệt Ế Phong

Huyệt Thiên Dũ

Huyệt Thiên Liêu

Huyệt Kiên Liêu

Huyệt Nhu Hội

Huyệt Tiêu Lạc

Huyệt Thanh Lãnh Uyên

Huyệt Thiên Tỉnh

Huyệt Tứ Độc

Huyệt Tam Dương Lạc

Huyệt Hội Tông

Huyệt Chi Câu

Huyệt Ngoại Quan

Huyệt Dương Trì

Huyệt Trung Chử

Huyệt Dịch Môn

Huyệt Quan Xung

Túc thiếu dương đởm kinh

Huyệt Hoàn Cốt

Huyệt Đầu Khiếu Âm

Huyệt Phù Bạch

Huyệt Thiên Xung

Huyệt Suất Cốc

Huyệt Khúc Tân

Huyệt Huyền Ly

Huyệt Huyền Lư

Huyệt Hàm Yến

Huyệt Thượng Quan

Huyệt Thính Hội

Huyệt Đồng Tử Liêu

Huyệt Túc Khiếu Âm

Huyệt Hiệp Khê

Huyệt Địa Ngũ Hội

Huyệt Túc Lâm Khấp

Huyệt Khâu Khư

Huyệt Huyền Chung

Huyệt Dương Phụ

Huyệt Quang Minh

Huyệt Ngoại Khâu

Huyệt Dương Giao

Huyệt Dương Lăng Tuyền

Huyệt Dương Quan

Huyệt Trung Độc

Huyệt Phong Thị

Huyệt Hoàn Khiêu

Huyệt Cư Liêu

Huyệt Duy Đạo

Huyệt Ngũ Khu

Huyệt Đái Mạch

Huyệt Kinh Môn

Huyệt Nhật Nguyệt

Huyệt Triếp Cân

Huyệt Uyên Dịch

Huyệt Kiên Tỉnh

Huyệt Phong Trì

Huyệt Não Không

Huyệt Thừa Linh

Huyệt Chính Dinh

Huyệt Mục Song

Huyệt Đầu Lâm Khấp

Huyệt Dương Bạch

Huyệt Bản Thần

Mạch nhâm

Huyệt Thần khuyết

Huyệt Âm giao

Huyệt Khí hải

Huyệt Thạch môn

Huyệt Quan nguyên

Huyệt Trung cực

Khúc cốt

Huyệt Hội âm

Huyệt Thừa Tương

Huyệt Liêm tuyền

Huyệt Thiên đột

Huyệt Toàn cơ

Huyệt Hoa cái

Huyệt Tử cung

Huyệt Ngọc đường

Huyệt Đản trung

Huyệt Trung đình

Huyệt Cưu vĩ

Huyệt Cự khuyết

Huyệt Thượng quản

Huyệt Trung quản

Huyệt Kiến lý

Huyệt Hạ quản

Huyệt Thuỷ phân

Mạch đốc

Huyệt Chí Dương

Huyệt Cân Súc

Huyệt Trung Khu

Huyệt Tích Trung

Huyệt Huyền Khu

Huyệt Mệnh Môn

Huyệt Yêu Dương Quan

Huyệt Đoài Đoan

Huyệt Nhân trung

Huyệt tố liêu

Huyệt Thần Đình

Huyệt Yêu du

Huyệt Hậu đỉnh

Huyệt Cường gian

Huyệt Não hộ

Huyệt Á Môn

Huyệt Đào đạo

Huyệt Thân trụ

Huyệt Thần đạo

Huyệt Linh đài

Huyệt Thượng tinh

Huyệt Tín hội

Huyệt Đại Chùy

Huyệt Phong Phủ

 

Bài viết liên quan
Bài viết cùng danh mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây