Vị thuốc Đông y More »

Thăng ma

Thăng ma (升麻) Tên và nguồn gốc + Tên thuốc: Thăng ma (Xuất xứ: Bản kinh). + Tên khác: Chu…

Thái tử sâm

Thiền thuế