Vị thuốc Đông y More »

Cỏ nhọ nồi

CỎ NHỌ NỒI Tên khác: Cỏ mực, mặc hán liên, Hạn liên thảo (旱莲草), lệ trường, mạy mỏ lắc nà…

Cỏ ngọt

Cỏ mần trầu

Cỏ dùi trống

Cây chút chít