Định nghĩa Thận bị xuống thấp bất thường khi đứng. Căn nguyên Bình thường, thận phải thường thấp hơn thận…