TÊN KHÁC: corticostimulin, hormon hướng vỏ thượng thận, corticotropin, corticotrophin, tiếng Anh: ACTH: “Adreno-Cortico-Trophic Hormon” – hormon kích thích tuyến…