Thành phần: Bạch truật 30g Nhân sâm 15g Phục thần 30g Mộc hương 15g Hoàng kỳ 30g Cam thảo Trích…

Thành phần tứ vật thang: Thục địa 12g Đương quy 10g Bạch thược 12g Xuyên khung 5g Cách dùng: Các vị…

Thành phần: Bạch biển đậu         750g                Liên nhục            500g Nhân sâm                1000g                Cát cánh              500g Bạch truật               1000g                 ý dĩ                    …

Lý trung hoàn (Lý trung thang) Thành phần: Nhân sâm    90g    Can khương 90g Chích cam thảo      90g    Bạch truật   …

Huyết phủ trục ứ thang Thành phần: Đào nhân     16g    Ngưu tất      12g Hồng hoa    12g    Cát cánh       6g Đương…

Kiện tỳ hoàn Thành phần Kiện tỳ hoàn: Bạch truật  60g Thần khúc sao 20g Mộc hương 20g Trần bì…