Định nghĩa NHI TÍNH: tình trạng này có đặc điểm là ở một người lớn nhưng lại tồn tại một…

Là một nhóm không thuần nhất gồm những đối tượng sức khoẻ tốt, người cân đối nhưng tầm vóc thấp…