Những chấn thương sọ gây ra tổn thương ở não hoặc trực tiếp do gãy vỡ xương sọ, hoặc bởi…

Định nghĩa Tổn thương những nơron (tế bào thần kinh) vận động trung ương thể hiện bởi những rối loạn…