Hành chính Họ và tên……………………… Nam/nữ Nguyên quán,……………. Năm sinh……………….. Dân tộc……….. Trú quán………………… Nghề nghiệp…………… Chiến trường………………………………. Chức vụ:………………..…