HEPASEL BEIJING UNION Viên nang 7,5 mg: hộp 90 viên, 900 viên. THÀNH PHẦN cho 1 viên nang Biphenyl-dimethyl-dicarboxylate 7,5…

FORTEC viên nén 25 mg: vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ. THÀNH PHẦN cho 1 viên PMC (Biphenyl-dimethyl-dicarboxylate) 25 mg…