DI-ANTALVIC ROUSSEL VIETNAM [AVENTIS PHARMA] Viên nang: hộp 20 viên. THÀNH PHẦN cho 1 viên Dextropropoxyphène chlorhydrate 30 mg Paracétamol…