Phương pháp chẩn đoán bệnh dựa trên ấn các huyệt trong cấy chỉ

Ấn các huyệt du, huyệt mộ trên bệnh nhân để tìm các kinh và cơ quan tạng phủ tương ứng … Đọc tiếp Phương pháp chẩn đoán bệnh dựa trên ấn các huyệt trong cấy chỉ